MB 850-200


孔瑞格堵头对工艺孔实现有效密封。这种产品的特性是压入钢球使带环形槽的套筒

膨胀达到需求尺寸以实现咬合密封工艺孔的目的。安装压胀式堵头时要求工艺孔配

以沉孔。


  • 品名
  • MB 850-200
  • d1
  • 20
  • d2 +0.10 0
  • 20
  • d3 上限
  • 18.7
  • l1
  • 22
  • (l2) ~ 约
  • 30.1
  • l3 下限
  • 21.5
  • x ±0.2
  • 0.8
  • (s) ~ 约
  • 9.0
  • 包装规格
  • 25 / 100
  • 重量 克/件
  • 44.24

Please contact us for info on setting tools.
Please contact us for technical data.