CV 588-080


孔瑞格堵头对工艺孔实现有效密封。这种产品的特性是压入钢球使带环形槽的套筒

膨胀达到需求尺寸以实现咬合密封工艺孔的目的。安装压胀式堵头时要求工艺孔配

以沉孔。


  • 品名
  • CV 588-080
  • d1
  • 8
  • d2 +0.10 0
  • 8
  • d3 上限
  • 7.2
  • l1
  • 8.5
  • (l2) ~ 约
  • 11.7
  • l3 下限
  • 8.3
  • x ±0.1
  • 0.2
  • (s) ~ 约
  • 3.4
  • 包装规格
  • 100 / 1000
  • 重量 克/件
  • 2.96

Please contact us for info on setting tools.
Please contact us for technical data.